Princess Returning Pearl/還珠格格 and Startling by Each Step/步步惊心 Crossovers
Filters
Quyển nhật ký cực kỳ bí mật by Ruan Chun Xian reviews
Rời đến Vinh Vương phủ, Tiểu Yến Tử bỗng tìm thấy một quyển nhật ký của một thiếu nữ đã sống ở đó trước đó nửa thế kỷ, nhật ký bí mật tới nỗi không ai đọc nổi. Hoàn Châu Cách Cách-Bộ Bộ Kinh Tâm crossover.
Rated: K - Vietnamese - Humor/Mystery - Chapters: 1 - Words: 3,179 - Reviews: 4 - Favs: 1 - Follows: 2 - Published: 9/22/2011 - [Xiao Yan Zi, Yong Qi] Ruo Xi - Complete