Reviews for Perspective
behardcore chapter 1 . 5/23/2007
man, wala lang. reviewing here kasi wala pang review... wahahahahahha! i don't know prison break eh. so.. yeah.. hahahahaha! have fictionpress na kasi eh!