Reviews for Ryuichi X Tatsuha the reason
Xiaolin101 chapter 1 . 11/25/2009
Aw ao sweet