Reviews for Zoidia
Guest chapter 1 . 11/17/2012
aigokairos
zenbon zakura chapter 1 . 6/16/2009
O.o

i guess that would explain how her mother broke down to his magic bindings