Reviews for Nhất ngôn cửu đỉnh
jujuluvav chapter 1 . 4/15/2012
Thích cái fic này của ss lắm

Lúc xem phim nghe TYT nói vậy thì đúng shock thật không hiểu TYT nghĩ gì mà lại nói như vậy nữa