Reviews for Alice's Lonely Day
xueyuki1404 chapter 1 . 7/19/2012
chậc, kết nhất 2 đoạn in nghiêng phía cuối. tình cảm của Oz dành cho Alice quả thật rất trong sáng và dễ thương .
KangRyo chapter 1 . 4/3/2012
Fic rất cute, cả Alice cũng thế, dù mình không phải big fan của Alice :D.