Reviews for Powerpuff Girls Doujinshi: League of Rejects
RutsuSatoshi chapter 2 . 6/13/2012
Hahaha...Mr. Buttocks...
RutsuSatoshi chapter 1 . 6/13/2012
This is pretty darn awesome!