YYGDM GX-Sailor Senshi & Valkyries:

1. MamoUsa (Mamoru Chiba x Usagi Tsukino)

2. Vega James Hunter x Ami Mizuno

3. Rio Kuroshishi x Minako Aino

4. Dimitro Lesvaque x Hotaru Tomoe

5. HaruMichi (Haruka Tenoh x Michiru Kaioh)

6. John Smith (Volodramon) x Setsuna Meioh

7. Shingo Tsukino x Cammy Hino

8. Tyra Vanderbilt x Helena Fernandez Souza

9. Larry Stonebagel x Taylor West

10. Tsukimaru x Saya Sagara


A/N:Vega James Hunter, Rio Kuroshishi, Dimitro Lesvaque, Volodramon, Cammy Hino, Tyra Vanderbilt, Helena Fernandez Souza, Larry Stonebagel, Taylor West, Tsukimaru, & Saya Sagara are all owned by Kanius.