ÉKUGA NUVĀNAN MIRÈ

(boy)
È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam
È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam

Ékuga nudānan, hithuga nulānan, ékani filā règa
Mashā ékeevè handa tharithah udumathī babulā
Ékuga nuthibevè, athuga nubeehè, règandeh aē
Hithuga nujassa, foohi nuvānè, dāshé den hingālan

(girl)
Ékuga nudānan hingālan, amdun netheemè mirè
Lōbi lōbin ahāshè, hithuga nethè ķilāfeh

È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam

Faharégga baddal kollan mirè den nethè mashah vagutheh
Mā reethi rèthah annané noon hè, vānuvā nubalā
Hithuga othī hama lōbivā, hithā nuvāshé dekol
Éngidāné noon hè, gos balāshé finī therè hingālan

(boy)
Ékuga nudānan hingālan, (Ah!Ah! Ah!) amdun netheemè mirè (Oh! Oh!)
Lōbi lōbin ahāshè, (Hmm! Hmm!) hithuga nethè ķilāfeh

(boy & girl)
È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam
È Lōbivā!

(boy)
Faharégga baddal kollan mirè den nethè mashah vagutheh
Mā reethi rèthah annané noon hè, vānuvā nubalā

(girl)
Ékuga nuthibevè, athuga nubeehè, règandeh aē
Hithuga nujassa, foohi nuvānè, dāshé den hingālan

(boy & girl)
Ékuga nudānan hingālan, (Ah!Ah! Ah!) amdun netheemè mirè (Oh! Oh!)
Lōbi lōbin ahāshè, (Hmm! Hmm!) hithuga nethè ķilāfeh

È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam
È Lōbivā!

(girl)
Ékuga nudānan, hithuga nulānan, ékani filā règa
Mashā ékeevè handa tharithah udumathī babulā

(boy)
Hithuga othī hama lōbivā, hithā nuvāshé dekol
Éngidāné noon hè, gos balāshé finī therè hingālan

(girl)
Ékuga nudānan hingālan, (Ah!Ah! Ah!) amdun netheemè mirè (Oh! Oh!)
Lōbi lōbin ahāshè, (Hmm! Hmm!) hithuga nethè ķilāfeh

(boy & girl)
È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam
È Lōbivā! Ékuga nuvānan mirè
Mashah netheema huréven, mirè buneemè salam
(boy) Mashah netheema hureven, mirè buneemè salam
(girl) Mashah netheema hureven, mirè buneemè salam
(boy) Mirè buneemè salam
(girl) Mirè buneemè salam
(boy & girl) Mirè buneemè salam


This duet composed in October 2000.

Translation
Oh my love! I cannot be with you tonight,
Because I got no time, please excuse me tonight

I won't go with you, I won't think of you, I won't be alone,
The moon and stars are all along with me shimmering in the sky,
We are not together on such a night that I can't feel your arms,
Don't take hard feelings, don't feel lonely, just go out for a walk

I won't go with you for a walk, obviously not tonight,
Listen to me with all my love, I've got nothing against you,

Oh my love! I cannot be with you tonight,
Because I got no time, please excuse me tonight

I got no time to meet you tonight even by any chance,
There's goanna be much better nights, so keep looking forward,
I got you only in my heart, don't go against my feelings,
You'll know soon, so take a walk around, just go out in the cold

I won't go with you for a walk, obviously not tonight,
Listen to me with all my love, I've got nothing against you,

Oh my love! I cannot be with you tonight,
Because I got no time, please excuse me tonight

Ékuga nuvānan mirè - islandives