Aisukuri - mu..

Hikari - chan?

Hai?

Anata ha waru ichiban no sakura no yoni utsukushii.

Watashi wa?

Hai.

Ariagatou gozaimasu, Takeru..

Goshujin Aisukuri - mu..!

Nani...

-CHU -

Huh...eh...Takeru - chan?

Gomen...Goshujin Kuchi...aisukuri-mu...

Wakateru.

-WARAI-

Nani? Hikari-Chan?

Takeru - Chan?

Ashiteru...-CHU -