Title: Yellow

Format: Tanka (5-7-5-7-7)

Disclaimer: Harukanaru Toki no Naka De © Tooko Mizuno

Asa hi sasu
Te ashi karamari
Mi wo iyashi
Kiiroki hikari
Terashitsuzukeshi

In the morning sun
Hands and feet tangled
I heal this body of mine
As the yellow light
Shall continue to shine

Michikusani
Kiiroki tsubomi
Mitsukenari
Kimini sasageshi
Waga himegimiyo

On the road I loiter
A yellow flower bud
When found
I offer to you
My dear princess