This was my 1st debut fiction , I hope that you all like it and review it, to be able to improve my written skills THANKS ^ _ ^ The fic I wrote is the favorite of all the bars ... .. Several thousand years have passed..

NOTE: I do not own anything,, please give me Ma'am Suzette Doctolero bless: D

Let's Start Now!


Chapter 1

Enos and Lik


Makalipas ang ilang libong taon, ang Encantadia ay nahaharap na naman sa kaguluhan. Ilang libong taon ang nakararaan apat ang kaharian ng Encantadia ang Lireo, Sapiro , Hathoria , at Adamya. Pero dahil binura na ni Pirena ang Hathoria sa mapa noon tatlo na lamang na kaharian ang natitira…

Ngayon, ang kaharian sa buong Encantadia ay dalawa na lamang ang LIREO at ang Sapiro na kilala na ngayon bilang ENOS…Paano nga ba ito nangyari?


~Flashback ng isang taon sa Sapiro~


"Amang Hari sino po ang babae na iyan? Bakit siya sumasabay sa ating tanghalian?"

"Enos, anak , siya si Clotilda ang magiging bago kong reyna." winika ni Haring Adolfo ng Sapiro sa anak, nagulat at biglang umalis si Enos sa sinabi ng Amang Hari sa gitna ng tanghalian. "Enos, saan ka pupunta? Clotilda, matatanggap rin niya tayo. Pasenya ka na sa aking anak" winika niya sa magiging bagong reyna niya..


"Kainis! Anong klase siyang asawa? Bakit niya pinagpalit si Inay? Bakit?"

"Syempre,patay na ang iyong ina.." wika ng isang paniki.

"AH! Sino ka? Nakapagsasalitang paniki?" may pumasok sa kwarto ng prinsipe ang kanyang dama. "Flora.." takot na takot ang prinsipe na baka makita ang paniki.

"Prinsipe Enos, bakit po kayo sumisigaw? May kausap po ba kayo?" wika ng magkaseng-edad ng prinsipe na si Dama Flora. Nagulat si Enos dahil hindi niya nakita ang paniking nakapagsasalita. "Mahal na Prinsipe?..."

"Hindi ako ang iyong narinig kaya umalis ka na at sa susunod naman Flora, kumatok ka naman muna bago ka pumasok sa kwarto ko! Nagkakaintindihan ba tayo?.."

"Opo,pasensya na po Prinsipe Enos. Aalis na po ako…" umalis na si Flora at isinarado ang pinto.

"Hahaha! Tanging ikaw lamang Enos ang nakakakita at nakaririnig sa akin"

"Sino ka bang paniki ka? At ano bang pakay mo?"

"Ako si Lik prinsipe at naririto ako para lutasin ang iyong mga pino-problema."

"Anong ibig mong sabihin?"

"Di ba dusto mo ng mata sa mata, ngipin sa ngipin. Ngunit ang iyong ama'y puro patawad at di binibigyan ng parusa ang mga nagkakasala." umayon ang prinsipe sa sinabi ni Lik . "At isa pa, hindi mo tanggap ang magiging bagong reyna ng iyong ama di ba?"

"Oo, tama ang iyong sinabi Lik. Paano mo ba iyon lulutasin?"

"Simple lang ang solusyun,kung papayagan mo akong patayin ko siya" nagulat si Enos sa sinabi niya . "Ano, Oo? o Hindi? Magdesisyon ka na Enos..Papatayin ba natin si Adolfo o pananatilihin natin siyang buhay?"


TRANSLATION


After several thousand years, the Encantadia was facing again a war. Some thousand years ago the Encantadia has for kindoms: the Lireo, Sapiro, Hathoria, and Adamya. But because of Pirena deleted Hathoria on the map it was the only three remaining kingdoms ...

Now, the kingdoms Encantadia are only two Lireo and Sapiro also now known as Enos... How did it happen?


~ Flashback 1 year on Kingdom of Sapiro ~


"Father, who's that woman? Why she join our lunch?"

"Enos, son, he was Clotilda she will be my new queen. " King Adolfo said , Enos was surprised and suddenly leave . "Enos, where are you going? Clotilda, he also received us. You patience with my son" said him to her new love..


"Suffocation! What kind of husband are you? Why he substitute my mother? Why?"

"Of course, your mother is dead .. said of a bat to him .

"AH! Who are you? Speaking bat?" somebody entered the bedroom of the prince his servant. "Flora.. " he's anxious if she see the bat.

"Prince Enos, what's happening? Are you have talking to somebody?" the same-age of prince said. Enos was surprised because she did not see the bat that speak. "Prince ?..."

"Im not that you heard so go now and next time Flora, knock the door first! Understand? ..

"Yes, My apology Price please. .excuse me" Flora said and leave the door close.

"Hahaha! Enos Only your the only seeing and hearing me"

"Who are you you bat? And what are you doing here?"

"I am Lik prince and I'm here to solve your problems. "

"What do you mean?"

"Did you want eye for eye, tooth for tooth. But your father was concentrated in forgiveness and punishment given to those who have sinned." defer the prince Lik said. "And one more, you don't like the new queen of your father, don't you?"

"Yes, your correct Lik said. How do you resolve it?"

"It's very simple, if you allow me to kill him" Lik said while Enos was surprised . "What, Yes, or No? Decide now...shall we say preserved his life Enos?"


sorry if my vocabulary is not good xD

i hope you all keep reading ^_^