Translations for Firefly Untitled

This list goes by how the words or phrases appear in the story.

Mei-Mei - Little sister

D'un Yi Shia - Hold on a second

Tzao Gao - Oh, crap

Nah Mei Guan Shee - In that case never mind

How W'rin Bu Lai - Things never go smooth

Yao Nu - Devil woman

Shi Ma? - Oh, really?

How Shi Sung Chung - Happy development

How Juh Bu Jian - Long time no see

Ni Chou Shang Le - You're hurt

Zhen Dao Mei - Just our luck

Kan Wo Men Zen Me Si Sa - Let's see how we're going to die

Gwon Ni Tze Jee Duh Shr - Mind your own business

Wuo Jai Jeong Yi Chi - Let me repeat myself

Ching Jin - Come in

Lao Tien Fu - Oh lord

Da Bian Hua - Big change

Wu Toh Wu Now - Confused

Fa Feng - You're mad

Wo Bu Shin Wo Dah Yan Jing - I don't believe my eyes

Bao Bei - Sweetheart/Precious/Darling

Duhn Ruhn - Of course

Da Chung Wu Dahn - Impressive display

Shuh Muh - What?

Wuo Mun Duh - Ours

Rung Tse Song Di Ching Dai Wuo Tzo - Merciful god please take me away

Wang Ba Dan - Dirty bastard son of a…

Dohn Luh Mah - Do we have an understanding?

Bi Jweh - Shut up

Yu Bun Duh - Stupid

Wong Ba Duhn - Son of a bitch

Rung Tse Fwo Tzoo Bao Yo Wuo Muhn - Merciful Buddha protect us

Ta Ma Duh - Damnit

Yi Chi Shen Huxi - Let's take a deep breath

Shi Yan - Promise

Ni Hao - How are you

Joo Koh - Stop talking