dreamlinks-211
hide bio
PM . Follow . Favorite
Joined 08-07-11, id: 3138789, Profile Updated: 08-13-11
Author has written 3 stories for Princess Returning Pearl/還珠格格.

Bản dịch tiếng Anh "Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ" - When There's Fate

Bản dịch tiếng Anh "Kế hoạch sinh con của Tiểu Yến Tử" - Counting Sheep

Bản dịch tiếng Anh "Không được ăn hiếp nương tử của a mã" - Don't Bully Ah Ma's Wife

Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Don't Bully Ah Ma's Wife by Ruan Chun Xian reviews
Translated fic. In which Yong Qi proves that his wife is more precious than his son. Hehe.
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: K - English - Humor - Chapters: 1 - Words: 2,028 - Reviews: 5 - Favs: 16 - Published: 8/12/2011 - [Yong Qi, Xiao Yan Zi] - Complete
Counting Sheep by Ruan Chun Xian reviews
Translated Fic. Xiao Yan Zi had an elaborate baby plan, but the best laid plans often go awry.
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: T - English - Romance/Humor - Chapters: 1 - Words: 3,712 - Reviews: 13 - Favs: 13 - Published: 8/7/2011 - [Yong Qi, Xiao Yan Zi] - Complete
When There's Fate by Ruan Chun Xian reviews
Translated Fic. When there's fate, even a thousand miles apart, you will meet. Xiao Yan Zi and Yong Qi's first meeting, and it's not in the hunting ground.
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: T - English - Romance - Chapters: 1 - Words: 3,571 - Reviews: 7 - Favs: 16 - Follows: 1 - Published: 8/7/2011 - [Yong Qi, Xiao Yan Zi] - Complete
Sort: Category . Published . Updated . Title . Words . Chapters . Reviews . Status .

Không được ăn hiếp nương tử của a mã reviews
"Xuân miên bất giác hiểu" Bằng Nhi đã biết, Bằng Nhi muốn được học bài thơ khác cơ!
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: T - Vietnamese - Family/Humor - Chapters: 1 - Words: 1,717 - Reviews: 1 - Favs: 6 - Follows: 1 - Published: 8/10/2011 - Xiao Yan Zi, Yong Qi - Complete
Kế hoạch sinh con của Tiểu Yến Tử reviews
Tiểu Yến Tử có hẳn một kế hoạch để sinh một đứa con thông minh nhưng Kỳ lang nhà nàng thì lại không phục.
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: T - Vietnamese - Romance/Humor - Chapters: 1 - Words: 4,237 - Reviews: 2 - Favs: 3 - Published: 8/10/2011 - Yong Qi, Xiao Yan Zi - Complete
Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ
Chuyện kể rằng sau khi vừa qua tân hôn ngọt ngào, Tiểu Yến Tử bỗng một thoắt thần kỳ hô biến thành hiền thê gương mẫu nhưng sự biến đổi thần kỳ này thực ra là do đâu là một bí mật không thể nói với ai
Princess Returning Pearl/還珠格格 - Rated: T - Vietnamese - Romance - Chapters: 1 - Words: 4,137 - Favs: 5 - Published: 8/10/2011 - Yong Qi, Xiao Yan Zi - Complete